SONO Board Members 2022-2023

President                   Wei Xu  

Secretary                   Jian Zeng

Treasurer             Chong Gan  

Event Coordinator TBD

Webmaster                Jian Zeng (acting) 

Vice President           Jian Zhang

Fundraising Chair   TBD

Member at Large     Kathy Ge